Firma Carrier Global Corporation oraz jej podmioty zależne i powiązane (łącznie zwane „Carrier”) zobowiązują się do ochrony prywatności osób odwiedzających nasze witryny internetowe („Witryny”) oraz użytkowników naszych aplikacji mobilnych („Aplikacje”). Istotne znaczenie ma to, by nasi użytkownicy wiedzieli i rozumieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe (zdefiniowane poniżej). Firma Carrier wdrożyła techniczne, administracyjne i fizyczne środki w celu ochrony wszelkich gromadzonych przez nas danych osobowych.

Niniejsza Informacja o prywatności określa nasze praktyki w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryn i Aplikacji, o ile nie ma zastosowania odrębna informacja o prywatności dotycząca konkretnej witryny lub aplikacji mobilnej. Ogólna informacja o prywatności firmy Carrier dotyczy danych osobowych, które Carrier gromadzi i przetwarza inaczej niż za pośrednictwem Witryn i Aplikacji. Jeśli potencjalny kandydat składa podanie o pracę za pośrednictwem niniejszej Witryny, wykorzystanie przez Carrier danych osobowych przekazanych w sekcji Kariery podlega Informacji o prywatności dla kandydatów firmy Carrier, udostępnionej w sekcji Kariery , a nie niniejszej Informacji o prywatności. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych firma Carrier wdrożyła Informację o prywatności dotyczącą ustawy HIPAA oraz Politykę ochrony prywatności dotyczącą numerów ubezpieczenia społecznego. Carrier może korzystać z plików cookie i innych technologii monitorowania w swoich Witrynach i Aplikacjach; więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jakie dane osobowe gromadzi Carrier? W jaki sposób Carrier gromadzi te dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które pozwalają ustalić tożsamość osoby fizycznej. Carrier gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i dostarczenia produktów lub informacji użytkownikowi zgodnie z jego życzeniem.

Gromadzenie danych osobowych odbywa się w sposób transparentny dla użytkownika, który ma możliwość zdecydowania, czy chce przekazać swoje dane osobowe. Jeśli użytkownik postanowi, że nie chce przekazywać żadnych danych osobowych, o które prosimy, Carrier może nie być w stanie sfinalizować transakcji ani dostarczyć informacji, usług lub produktów zgodnie z życzeniem użytkownika.

Carrier uzyskuje informacje, w tym dane osobowe, od użytkownika, gdy ten przesyła formularz lub zgłoszenia albo rejestruje produkt w firmie Carrier; informacje te obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę firmy zatrudniającej użytkownika, numer telefonu, adres e-mail i numer faksu, a także inne dane osobowe przekazane przez użytkownika firmie Carrier. . Carrier może również poprosić o podanie informacji o produkcie rejestrowanym przez użytkownika (np. identyfikatora urządzenia) lub o osobie/firmie odpowiedzialnej za instalację lub konserwację produktu.

Carrier może również gromadzić informacje wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryn lub Aplikacji, np. identyfikatory urządzeń, adresy IP, pliki dziennika i dane lokalizacyjne. Więcej informacji zawiera punkt „Jak Carrier wykorzystuje pliki cookie i inne technologie monitorowania?” poniżej.

Dostawcy usług mobilnych lub internetowych, z których korzysta użytkownik, mogą stosować inne zasady lub polityki prywatności, pozwalające im pozyskiwać, wykorzystywać i/lub przechowywać dane osobowe użytkownika podczas jego korzystania z Witryn lub Aplikacji, lecz w takim przypadku Carrier nie ponosi za to odpowiedzialności ani nie sprawuje kontroli nad tym, jak strony trzecie gromadzą dane osobowe użytkownika podczas dostępu do Witryn lub Aplikacji.

Dlaczego Carrier gromadzi Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe po to, aby dostarczać spersonalizowane usługi i treści odpowiadające indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom użytkownika. Informacje użytkownika mogą być wykorzystane przez Carrier do wykonywania naszych obowiązków wynikających z zawartych umów, do uwierzytelnienia użytkownika i do udostępnienia użytkownikowi określonych obszarów naszych Witryn, Aplikacji i profilów społecznościowych lub do umożliwienia użytkownikowi złożenia podania o pracę w Carrier.

O ile nie używamy danych osobowych w ramach realizacji umowy lub w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie na potrzeby naszych zasadnych interesów biznesowych, które określone są poniżej. Dane osobowe gromadzone w Witrynach i Aplikacjach mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • prowadzenie podstawowej działalności gospodarczej, polegającej m.in. na komunikacji z klientami i planowaniu biznesowym;
 • świadczenie usług inwestorskich;
 • dostarczanie wymaganych informacji, przedmiotów lub usług;
 • odpowiadanie na zapytania użytkownika lub dalsze przetwarzanie formularza złożonego przez użytkownika;
 • reklamowanie produktów, usług, promocji i wydarzeń związanych z Carrier;
 • doskonalenie naszych produktów, usług, Witryn i Aplikacji;
 • weryfikacja tożsamości użytkownika, aby zapewnić bezpieczeństwo w ramach realizacji jednego z celów lub większej liczby celów tutaj wymienionych;
 • analizowanie aktywności użytkownika w naszych Witrynach i Aplikacjach;
 • odpowiadanie na zasadne wezwania prawne skierowane przez służby ścigania lub inne nadzorcze organy rządowe;
 • uzyskiwanie danych lokalizacyjnych użytkownika w celu dostarczenia żądanych informacji lub usług;
 • ochrona przed oszustwami lub dochodzenia w sprawie podejrzewanych lub faktycznych działań nielegalnych;
 • opracowanie nowych ofert, poprawa jakości naszych produktów, doskonalenie i personalizacja doświadczenia użytkownika i lepsze przygotowanie przyszłych treści w oparciu o zainteresowania indywidualnego użytkownika oraz ogółu użytkowników;
 • prowadzenie dochodzeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi oraz wykonywanie obowiązków prawnych.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Ponieważ Carrier jest firmą globalną z oddziałami w wielu krajach, możemy przekazywać dane użytkownika z jednego podmiotu prawnego do innego lub z jednego kraju do innego w obrębie organizacji korporacyjnej Carrier, aby realizować wyżej wymienione cele. Kraje te obejmuje m.in. Stany Zjednoczone, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Kanadę i inne państwa, w tym również w Azji. Przekazujemy dane osobowe użytkownika w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawnymi i wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji wyżej określonych celów.

Carrier stosuje dostępne mechanizmy prawne w celu zapewnienia zgodnego z prawem transgranicznego przekazywania danych osobowych. W zakresie, w jakim Carrier stosuje standardowe (modelowe) klauzule umowne lub Wiążące reguły korporacyjne do autoryzacji przekazywania danych, Carrier spełnia te wymogi, również w przypadku rozbieżności między tymi wymogami a niniejszą Informacją o prywatności.

Czy Carrier wykorzystuje dane osobowe do kontaktu z użytkownikiem?

Carrier może wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane osobowe w celu kontaktu z użytkownikiem w sprawie produktów, usług, promocji, ofert specjalnych, ankiet i innych informacji mogących zainteresować użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich komunikatów, powinien użyć funkcji „zrezygnuj” w Witrynie lub Aplikacji albo poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Carrier zapewni, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą umożliwiać łatwy sposób rezygnacji z otrzymywania takich komunikatów. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z komunikatów marketingowych, może otrzymywać komunikaty dotyczące naszego konta lub transakcji użytkownika.

Firma wykorzystuje również dane osobowe użytkownika w celu kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie użytkownika lub gdy użytkownik zarejestruje się w Witrynie w celu otrzymywania komunikatów, np. w sekcji Inwestorzy, jeśli jest ona dostępna.

Czy Carrier udostępnia gromadzone dane stronom trzecim?

Carrier może udostępniać dane osobowe użytkownika swoim spółkom powiązanym i zależnym, np. spółkom kontrolowanym przez Carrier w drodze pośredniej lub bezpośredniej własności, do realizacji wyżej wymienionych celów.

Ponadto Carrier udostępnia dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne, stronom trzecim takim jak zaufani usługodawcy, konsultanci i kontrahenci, którzy otrzymują dostęp do obiektów i systemów Carrier lub świadczą usługi na rzecz Carrier, a także organom rządowym i innym podmiotom zgodnie z wymogami przepisów prawa. W szczególności Carrier udostępnia dane osobowe użytkownika poza obrębem firmy Carrier:

 • usługodawcom, dealerom, dystrybutorom, przedstawicielom lub kontrahentom, których firma Carrier zaangażowała w celu świadczenia usług w jej imieniu. Carrier udostępnia dane osobowe użytkownika wyłącznie stronom trzecim, które są zobowiązane na podstawie umowy, aby nie wykorzystywać ani nie ujawniać tych informacji w celu innym niż świadczenie usług w naszym imieniu lub spełnienie wymogów prawnych;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym m.in. wykonania obowiązków podatkowych i nadzorczych, udostępnienia danych związkom zawodowym i radom zakładowym oraz w celu odpowiedzi na postępowanie sądowe lub zasadne wezwanie prawne skierowane przez organy ścigania lub inne nadzorcze organy rządowe;
 • w celu dochodzenia w sprawie podejrzewanych lub faktycznych działań nielegalnych;
 • w celu zapobiegnięcia obrażeniom cielesnym lub stratom finansowym;
 • w celu realizacji sprzedaży lub przekazania całości lub części przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w drodze postępowania upadłościowego).

Dane osobowe użytkownika są również przechowywane i przetwarzane przez naszych usługodawców w Stanach Zjednoczonych, państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanadzie, Azji i w innych jurysdykcjach w ramach odpowiednich prawnych i umownych uwarunkowań.

Jak Carrier zabezpiecza dane osobowe?

Carrier zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i spójność danych osobowych. Firma Carrier wdrożyła zasadne fizyczne, techniczne i administracyjne procedury w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jednak ze względu na charakter komunikacji internetowej nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa procesu przekazywania nam danych przez użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazane Carrier przez użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone, uwzględniając fakt, że musimy wywiązywać się z naszych zobowiązań umownych, rozwiązywać problemy w zakresie obsługi klienta, spełniać wymogi prawne oraz dostarczać użytkownikom nowe lub udoskonalone produkty i usługi. Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez zasadny okres po zaprzestaniu przez użytkownika korzystania z Witryn lub Aplikacji Carrier. Po upływie takiego okresu dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z wszystkich systemów Carrier bez uprzedzenia.

Jak użytkownik może skorygować, zmienić lub usunąć swoje dane przechowywane przez Carrier?

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także ich aktualizacji, korekty, zmiany lub usunięcia. Carrier podejmie zasadne wysiłki, by bez zbędnej zwłoki zaktualizować i/lub usunąć dane osobowe użytkownika. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, Carrier podejmuje działania w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed realizacją żądania dostępu lub zmiany danych. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować, skorygować, zmienić lub je usunąć oraz aby zgłosić pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych i prywatności, należy napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niektóre z naszych Witryn, Aplikacji i profilów społecznościowych pozwalają użytkownikowi dokonywać korekt bezpośrednio i samodzielnie, tzn. bez konieczności kontaktu z Carrier.

Należy też pamiętać, że choć zapewniamy ochronę danych osobowych, to użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich haseł i innych danych dostępowych lub uwierzytelniających.

Co użytkownik powinien wiedzieć o łączach stron trzecich w tej Witrynie?

W niektórych przypadkach Carrier może udostępniać łącza do witryn znajdujący się poza kontrolą Carrier i wówczas podejmie zasadne starania, by o tym fakcie poinformować. Carrier nie ma kontroli nad takim witrynami stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treści lub zasady prywatności w takich witrynach. Ponadto niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania do danych użytkownika gromadzonych przez strony trzecie.

Jak Carrier korzysta z plików cookie i innych technologii monitorowania?

Pliki cookie

Carrier może korzystać z plików cookie w tej Witrynie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane do komputerów użytkowników i tam przechowywane. Korzystamy z plików cookie, aby umożliwić Witrynie rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwić dostęp użytkownikom do Witryny i umożliwić Witrynie gromadzenie danych zbiorczych, które pozwolą udoskonalić treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputerów ani plików użytkowników. Jeśli użytkownik chce zablokować pliki cookie na tej lub innej Witrynie Carrier, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować lub wyłączyć pliki cookie. Jednak zablokowanie lub wyłączenie plików cookie bądź podobnych technologii może spowodować, że użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści lub funkcji w Witrynie. Carrier może również korzystać z plików cookie i podobnych technologii pochodzących od jednego z naszych partnerów biznesowych lub reklamowych, aby firma Carrier mogła się dowiedzieć, które reklamy sprowadzają użytkowników na naszą Witrynę.

Ponadto Carrier może monitorować schematy aktywności użytkowników w Witrynach w zakresie takich kategorii jak nazwa domeny użytkownika, typ przeglądarki, data i godzina dostępu oraz wyświetlone podstrony. Nasze serwery sieciowe gromadzą nazwy domen, ale nie adresy e-mail odwiedzających. Te informacje są gromadzone w celu pomiaru liczby odwiedzających naszą Witrynę i ustalenia, które obszary Witryny są przydatne dla użytkowników w oparciu o ruch internetowy w poszczególnych obszarach. Carrier wykorzystuje te informacje do udoskonalenia doświadczenia użytkownika w Witrynie i lepszego przygotowania przyszłych treści w oparciu o zainteresowania użytkowników.

Znaki nawigacyjne (Web Beacons)

Ta Witryna może również korzystać ze znaków nawigacyjnych. Znak nawigacyjny (ang. web beacon) to zazwyczaj piksel w witrynie, który pozwala sprawdzić, czy użytkownik odwiedził konkretną witrynę, aby dostarczyć ukierunkowane reklamy. Znaki nawigacyjne są używane w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie w przeglądarce, znaki nawigacyjne nie będą w stanie monitorować jego aktywności. Znak nawigacyjny zarejestruje wprawdzie wizytę w witrynie, ale nie zapisze żadnych danych unikatowych użytkownika.

Informacje gromadzone przez znaki nawigacyjne mogą obejmować adres IP (zob. poniżej). Dane znaków nawigacyjnych są również używane do następujących celów:

 • monitorowanie reklam i poczty e-mail oraz raporty;
 • personalizacja;
 • raporty dotyczące ruchu w witrynie;
 • licznik unikatowych użytkowników.

Adresy IP

Adres protokołu internetowego (IP) to liczba używana przez komputery w sieci w celu identyfikacji komputera konkretnego użytkownika przy każdym logowaniu się do Internetu.

Carrier może gromadzić i monitorować adresy IP między innymi w następujących celach:zabezpieczenie i ochrona Witryny;

 • ograniczenie dostępu określonych użytkowników do naszych Witryn;
 • rozwiązywanie problemów technicznych;
 • lepsza znajomość sposobu korzystania z Witryn Carrier.

Pliki dziennika

Carrier (lub strony trzecie w imieniu Carrier) może (mogą) gromadzić dane w formie plików dziennika, które rejestrują aktywność w Witrynie i statystyki dotyczące nawyków użytkowników.

Pliki dziennika używane są wyłącznie do celów wewnętrznych. Korzystając z plików dziennika, Carrier może nieustannie usprawniać i personalizować swoje Witryny i Aplikacje.

Zapisy w plikach dziennika pozwalają nam uzyskiwać m.in. następujące informacje:

 • badania demograficzne i dane marketingu wewnętrznego;
 • typ przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje dotyczące sesji użytkownika (np. URL, data i godzina odwiedzin w naszej Witrynie, wyświetlane podstrony w Witrynie i długość ich wyświetlania);
 • inne podobne informacje dotyczące nawigacji i sekwencji przeglądanych stron.

Informacje w sieci społecznościowej

Informacje w sieci społecznościowej to wszelkie informacje, na których udostępnienie zewnętrznym deweloperom aplikacji (takim jak Carrier) przez zewnętrzną sieć społecznościową zezwala użytkownik. Informacje w sieci społecznościowej obejmują wszelkie informacje zawarte w profilu użytkownika w zewnętrznej sieci społecznościowej. Do takich sieci społecznościowych należą m.in. Twitter, Facebook i Google+.

Aby dowiedzieć się, jak możemy pozyskać dane użytkownika z sieci społecznościowej (lub od innych zewnętrznych deweloperów aplikacji), użytkownik powinien zapoznać się z informacjami na stronie ustawień odnośnej sieci społecznościowej. Ponadto użytkownik uznaje, że możemy wykorzystać jego dane osobowe w powiązaniu z informacjami z sieci społecznościowej do celów reklamowych.

Carrier nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez użytkownika stronom trzecim, w tym informacji udostępnianym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach monitorowania można znaleźć tutaj.

Jak Carrier może wykorzystywać dane lokalizacyjne użytkownika?

Carrier jest globalnym dostawcą technologii budowlanych. Nasze systemy i usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, automatyzacji, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia zapewniają integrację i wysoką wydajność obiektów, które stają się dzięki temu bezpieczniejsze, efektywniejsze i przyjazne dla środowiska. W związku z tym możemy niekiedy prosić o podanie danych lokalizacyjnych w celu świadczenia niektórych usług. Oto przykładowe cele pozyskiwania takich danych:

 • usprawnienie funkcjonalności produktu, np. wykorzystanie danych lokalizacyjnych użytkownika w jednym z naszych budynków w celu dynamicznej regulacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, wyłączenia/włączenia światła lub otwarcia drzwi;
 • w przypadku gości lub pracowników w naszej siedzibie głównej dane lokalizacyjne pomagają w znalezieniu najbliższej drukarki lub sali konferencyjnej, usprawniając sposób funkcjonowania naszej siedziby głównej;
 • umożliwienie agentom nieruchomości korzystającym z naszych usług Supra™ pozyskania lub udostępnienia wykazów nieruchomości lub wyświetlenia informacji podczas korzystania z Aplikacji Supra;
 • ustalenie, który technik serwisowy znajduje się najbliżej, w celu realizacji zgłoszenia serwisowego.

Ponadto Carrier może wykorzystywać dane lokalizacyjne do celów lokalizacji i/lub rejestracji czasu w odniesieniu do pracowników lub kontrahentów.

We wszystkich powyższych przypadkach Carrier poprosi o zgodę na gromadzenie danych lokalizacyjnych użytkownika, aby zapewnić transparentność tego procesu dla użytkownika, który będzie mógł zdecydować, czy chce udostępnić swoje dane lokalizacyjne. Jeśli użytkownik postanowi nie udostępniać swoich danych lokalizacyjnych, Carrier może nie być w stanie dostarczyć żądanych usług lub sfinalizować żądanej transakcji.

O czym jeszcze powinni wiedzieć poszczególni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i dzieci: nasze Aplikacje i Witryny są przeznaczone dla użytkowników w wieku co najmniej 18 lat lub użytkowników pełnoletnich zgodnie z przepisami jurysdykcji, w której zamieszkują. Carrier nie pozyskuje informacji od dzieci ani nie sprzedaje dzieciom produktów i usług w sposób zamierzony. Jeśli użytkownik nie spełnia wyżej określonych wymogów wiekowych, nie powinien podawać swoich danych osobowych w tej Witrynie ani w żadnej innej Witrynie bądź Aplikacji Carrier.

Użytkownicy z Kalifornii:

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, od 1 stycznia 2020 roku przysługują mu określone prawa na mocy ustawy o prywatności konsumentów z 2018 roku (California Consumer Privacy Act – CCPA), w tym prawo do:

 1. uzyskania informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych użytkownika zostały przez nas zgromadzone i wykorzystane, w tym również o tym, jak dane osobowe zostały przez nas zgromadzone oraz w jakim celu zostały zgromadzone i są wykorzystywane;
 2. uzyskania informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych są sprzedawane lub ujawniane stronom trzecim oraz, jeśli są sprzedawane lub ujawniane, jakie są kategorie stron trzecich otrzymujących takie dane;
 3. dostępu do poszczególnych zgromadzonych danych osobowych użytkownika;
 4. zażądania usunięcia danych osobowych użytkownika.

Żądania wykonania praw na mocy ustawy CCPA podlegają weryfikacji przez firmę Carrier oraz ograniczeniom nałożonym przez treść ustawy CCPA. Nie będziemy dyskryminować mieszkańców Kalifornii w związku z wykonaniem przez nich praw przysługujących im na mocy ustawy CCPA. Mieszkańcy Kalifornii mają na mocy ustawy CCPA prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych, jednak zaznaczamy w tym miejscu, że Carrier nie prowadzi sprzedaży danych osobowych stronom trzecim. Jeśli nasze praktyki ulegną zmianie, zaktualizujemy niniejsza Informację o prywatności i podejmiemy konieczne działania, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby wykonać swoje prawa na mocy ustawy CCPA, mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z Carrier pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać formularza internetowego tutaj . Dostępny jest również kontakt telefoniczny pod numerem 1-833-617-0050. W przypadku kontaktu w celu wykonania praw proszę wpisać „California Privacy Rights” (Prawa w zakresie prywatności w Kalifornii) w temacie i treści zgłoszenia oraz opisać charakter zgłoszenia.

Raz do roku mieszkańcy Kalifornii mogą zażądać uzyskania informacji, które firma Carrier udostępniła innym firmom do wykorzystania w bezpośrednim marketingu wewnętrznym w ciągu roku kalendarzowego (zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light Law”). Jeśli ma to zastosowanie, takie informacje będą obejmować listę kategorii udostępnionych danych osobowych oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym firma Carrier udostępniła te dane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aby uzyskać te informacje, należy wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując „California Shine the Light Privacy Request” (Zgłoszenie dotyczące prywatności w związku z ustawą Shine the Light) w temacie oraz w treści wiadomości.

Użytkownicy z Unii Europejskiej i innych państw, w których obowiązują przepisy dotyczące prywatności: użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do krajowego lub stanowego organu ds. ochrony danych, który może również nosić nazwę organu nadzorczego. Użytkownicy mają również prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, ich korygowania lub usuwania; (ii) żądania ograniczenia przetwarzania; lub (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu pewnych danych osobowych oraz żądania przeniesienia danych w określonych okolicznościach. Aby skontaktować się z Carrier i zażądać dostępu do danych, ich skorygowania, usunięcia, uniemożliwienia lub też ograniczenia ich wykorzystywania albo ich przeniesienia, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu wskazanych na końcu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Carrier nie gromadzi numerów ubezpieczenia społecznego za pośrednictwem swoich Witryn.

W jaki sposób Carrier może zmienić niniejszą Informację o prywatności?

W związku z rozwojem i doskonaleniem Witryn i Aplikacji Carrier oraz w wyniku zmiany wymogów prawnych Carrier może zaktualizować niniejszą Informację o prywatności. Niniejsza Informacja o prywatności może być modyfikowana bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Informacji o prywatności pod kątem ewentualnych zmian. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na końcu dokumentu.

Jak skontaktować się z Carrier?

W celu uzyskania dostępu do danych osobowych, ich korekty, aktualizacji lub usunięcia bądź w razie ogólnych pytań dotyczących praktyk firmy Carrier w zakresie prywatności lub też w celu złożenia skargi prosimy kierować wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli użytkownik mieszka w państwie, w którym obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), i chce skontaktować się z lokalnym inspektorem ochrony danych, wiadomość e-mail i zgłoszenie użytkownika zostanie skierowane do odpowiedniej osoby. Jeśli użytkownik chcesz zrezygnować z udostępniania nam danych osobowych lub usunąć swoje dane osobowe, prosimy o kliknięcie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ostatnia aktualizacja: 26 październik 2021 r.